#مجید hashtag

Explore instagram "مجید" tag

قربون پسر عزیزم بشم ❤️تولدت مبارک ❤️پرسپولیسی با غیرت انشالاه جا پای بابا بزرگت #مجید سبزی😔#بزاری ❤️❤️❤️❤️❤️❤️پسر که داشته باشی انگار یه کوه پشت سرت داری 💪💪💪💪💪💪💪۱۳۸۹/۱۲/۴
@shahram.sabzi1390

قربون پسر عزیزم بشم ❤️تولدت مبارک ❤️پرسپولیسی با غیرت انشالاه جا پای بابا بزرگت #مجید سبزی😔 #بزاری ❤️❤️❤️❤️❤️❤️پسر که داشته باشی انگار یه کوه پشت سرت داری 💪💪💪💪💪💪💪۱۳۸۹/۱۲/۴

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

همیشه درانتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم
که بهترین روزهای زندگی مان را تشکیل می دهند
مدرسه

دانشگاه
کار
حتی در سفر همواره به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر !
غافل از این که زندگی، همان لحظاتی بود که می خواستیم بگذرند
#زندگی #انتظار #سبک_زندگی 
#مجید #موبایلوگرافی #آسمان #ابر #افق #
@majeed.gh65

همیشه درانتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگی مان را تشکیل می دهند مدرسه دانشگاه کار حتی در سفر همواره به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر ! غافل از این که زندگی، همان لحظاتی بود که می خواستیم بگذرند #زندگی #انتظار #سبک زندگی #مجید #موبایلوگرافی #آسمان #ابر #افق #

🔹آیت الله حائری شیرازی رضوان الله علیه🔹 🔸مرگ، پژمردگی است و شهادت، چیدن است 🔸

اگر گل را از ساقه نچینید، گلبرگش یک روز نگذشته ورق ورق میشود. چشم انسان، گلبرگ وجود اوست، گوش، گلبرگی دیگر از او، این پنجههای دست، انگشتها و مفاصل پا، همه گلبرگهای وجودش هستند. وقتی اینها به فرمان انسان نباشند، مثل گلبرگی است که از گل افتاده باشد. «ومن نعمره ننکسه فی الخلق» شهدا حساب کردند و گفتند: به جای اینکه این گلبرگها یکی یکی بریزند، گلبرگها همه باشند و باغبان بیاید و این ساقه گل را راحت بچیند، چه گل خوبی! باغبان خوشش میآید آن را بچیند. باغبان از بس گل دیده است، از هزار تا گل، یکی را هم رغبت نمیکند بچیند، مگر آنکه عطر و شکلش فوقالعاده باشد و نظرش را بگیرد. در روایات داریم «اناللّه لایختار الا الازکی و الا الاطیب»خدا گل نمیچیند، مگر پاکیزهترین و خوشبوترین را. مگر خدا باغبان انسانها نیست؟ خداخوبان را گلچین میکند.

قصه #مجید قربانخانی 
را بخوانید
@yajmaona

🔹آیت الله حائری شیرازی رضوان الله علیه🔹 🔸مرگ، پژمردگی است و شهادت، چیدن است 🔸 اگر گل را از ساقه نچینید، گلبرگش یک روز نگذشته ورق ورق میشود. چشم انسان، گلبرگ وجود اوست، گوش، گلبرگی دیگر از او، این پنجههای دست، انگشتها و مفاصل پا، همه گلبرگهای وجودش هستند. وقتی اینها به فرمان انسان نباشند، مثل گلبرگی است که از گل افتاده باشد. «ومن نعمره ننکسه فی الخلق» شهدا حساب کردند و گفتند: به جای اینکه این گلبرگها یکی یکی بریزند، گلبرگها همه باشند و باغبان بیاید و این ساقه گل را راحت بچیند، چه گل خوبی! باغبان خوشش میآید آن را بچیند. باغبان از بس گل دیده است، از

پست جدید ↕️
.
*3*892#
همین الان پرچم آنام و ببرید بالا
#سریال_آنام
#مجید _واشقانی
@majidvasheghani
@majid_news8

پست جدید ↕️ . *3*892 # همین الان پرچم آنام و ببرید بالا #سریال آنام #مجید واشقانی @majidvasheghani

اینم اهنگ فوق العاده احساسی از سلطان احساس مجید خراطها #مجید خراطها #خرابش کردی#بی معرفت #majidkharathaorginall
@fatollah.namazian.7

اینم اهنگ فوق العاده احساسی از سلطان احساس مجید خراطها #مجید خراطها #خرابش کردی #بی معرفت #majidkharathaorginall

اسطوره ی پاپ ایران .انفجار بزرگ💪💋💪💋💪💋#عاشقانه#مجید#آهنگ ایرانی@majidkharathaoriginal
@abedparadox

اسطوره ی پاپ ایران .انفجار بزرگ💪💋💪💋💪💋 #عاشقانه #مجید #آهنگ ایرانی@majidkharathaoriginal

این نقشه امپراطوری هخامنش نیست.
این نقشه ایران سال ۱۴۱۰

خیلی ها ازمن میپرسن کارت چیه داری چیکار میکنی،

من دارم کاری میکنم.
ایرانی با اصالت تر و وسیع تر ازهخامنش،
خواهم ساخت.
ایرانی وسیع
#نگرش
#ایران
#اصالت
#ایران
#خدانگهدار همه تلفیقها
#مجید صالحی
#یاحق
@majidsalehi_f66m

این نقشه امپراطوری هخامنش نیست. این نقشه ایران سال ۱۴۱۰ خیلی ها ازمن میپرسن کارت چیه داری چیکار میکنی، من دارم کاری میکنم. ایرانی با اصالت تر و وسیع تر ازهخامنش، خواهم ساخت. ایرانی وسیع #نگرش #ایران #اصالت #ایران #خدانگهدار همه تلفیقها #مجید صالحی #یاحق

تخفیف ویژه این هفته به مناسبت روز مادر پیش فروش این هفته از شنبه ساعت ۱۰ صبح
جنگ شبهای دهقان دوشنبه تا چهارشنبه به حضورهنرمندان صدا و سیما رزرو۷۷۱۷۳۰۴۷و۰۹۳۳۱۲۵۸۱۰۵
@saeed.karimi51
@javanpouya1
@javanpuya1
@asadola_yekta
#جُنگ_شادی #جُنگ_خنده #جُنگ #شادی#بازیگر#صدا_و_سیما #شهرت#تئاتر_موزیکال #کمدی_موزیکال #کُمدی#مجید#شاپوری#سعید_کریمی#رضا_رویگری#روزمادر#تولد#هنرمندان_ایرانی
@jonge_shad

تخفیف ویژه این هفته به مناسبت روز مادر پیش فروش این هفته از شنبه ساعت ۱۰ صبح جنگ شبهای دهقان دوشنبه تا چهارشنبه به حضورهنرمندان صدا و سیما رزرو۷۷۱۷۳۰۴۷و۰۹۳۳۱۲۵۸۱۰۵ @saeed.karimi51 @javanpouya1 @javanpuya1 @asadola yekta ُنگ شادی ُنگ خنده ُنگ #شادی #بازیگر #صدا و سیما #شهرت #تئاتر موزیکال #کمدی موزیکال ُمدی #مجید #شاپوری #سعید کریمی #رضا رویگری #روزمادر #تولد #هنرمندان ایرانی

تخفیف ویژه این هفته به مناسبت روز مادر پبش فروش این هفته از شنبه ساعت ۱۰ صبح
جنگ شبهای دهقان دوشنبه تا چهارشنبه به حضورهنرمندان صدا و سیما رزرو۷۷۱۷۳۰۴۷و۰۹۳۳۱۲۵۸۱۰۵
@saeed.karimi51
@javanpouya1
@javanpuya1
@asadola_yekta
#جُنگ_شادی #جُنگ_خنده #جُنگ #شادی#بازیگر#صدا_و_سیما #شهرت#تئاتر_موزیکال #کمدی_موزیکال #کُمدی#مجید#شاپوری#سعید_کریمی#رضا_رویگری#روزمادر#تولد#هنرمندان_ایرانی
@javanpuya1

تخفیف ویژه این هفته به مناسبت روز مادر پبش فروش این هفته از شنبه ساعت ۱۰ صبح جنگ شبهای دهقان دوشنبه تا چهارشنبه به حضورهنرمندان صدا و سیما رزرو۷۷۱۷۳۰۴۷و۰۹۳۳۱۲۵۸۱۰۵ @saeed.karimi51 @javanpouya1 @javanpuya1 @asadola yekta ُنگ شادی ُنگ خنده ُنگ #شادی #بازیگر #صدا و سیما #شهرت #تئاتر موزیکال #کمدی موزیکال ُمدی #مجید #شاپوری #سعید کریمی #رضا رویگری #روزمادر #تولد #هنرمندان ایرانی

👊👊👊
برای موفق شدن از سه مرحله باید گذشت:
ابتدا مورد تمسخر واقع می شوی
سپس با خشونت به مخالفت با تو می پردازند
سرانجام به تو ایمان می آورند
#برتولت_برشت
.
#لبخند#اجرا#جشن#ارگانی#مجید#عزتی#تقلیدصدا#حال_خوب#تقلید_صدا#استندآپ_کمدی#مجید_عزتی#خنده#موسیقی#کمدی#طنز#شومن#استیج#هنرمندان#حال_خوب#بافق#یزد
@majid_ezzati

👊👊👊 برای موفق شدن از سه مرحله باید گذشت: ابتدا مورد تمسخر واقع می شوی سپس با خشونت به مخالفت با تو می پردازند سرانجام به تو ایمان می آورند #برتولت برشت . #لبخند #اجرا #جشن #ارگانی #مجید #عزتی #تقلیدصدا #حال خوب #تقلید صدا #استندآپ کمدی #مجید عزتی #خنده #موسیقی #کمدی #طنز #شومن #استیج #هنرمندان #حال خوب #بافق #یزد

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

سریال متهم گریخت
سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴
کارگردان:#رضا_عطاران 
بازیگران:#سیروس_گرجستانی #مریم_امیرجلالی #ملیکا_زارعی #علیرضا_جعفری #علی_صادقی #سعید_آقاخانی #رضا_عطاران #محمود_بهرامی #سروین_رفیعیان #لیدا_فتح اللهی #سیروس_میمنت #اصغر_حیدری #احمد_پورمخبر #آناهیتا_افشار
موسیقی: #امیرحسین_مدرس #مجید#اخشابی #ماشین_ثبت _نام
#سریال_متهم_گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس_برتر #کمدی #فیلم
@motaham.gorikht

سریال متهم گریخت سال ساخت: ماه رمضان ۱۳۸۴ کارگردان: #رضا عطاران بازیگران: #سیروس گرجستانی #مریم امیرجلالی #ملیکا زارعی #علیرضا جعفری #علی صادقی #سعید آقاخانی #رضا عطاران #محمود بهرامی #سروین رفیعیان #لیدا فتح اللهی #سیروس میمنت #اصغر حیدری #احمد پورمخبر #آناهیتا افشار موسیقی: #امیرحسین مدرس #مجید #اخشابی #ماشین ثبت نام #سریال متهم گریخت #سریال #متهم #ایرانی #تهران #پایتخت #طنز #کلیپ #سکانس #سکانس برتر #کمدی #فیلم

*3*892#
همین الان پرچم آنام و ببرید بالا
#سریال_آنام
#مجید _واشقانی
@majidvasheghani
@majidvasheghani 
#majidvasheghani
@majidvasheghanifan70

*3*892 # همین الان پرچم آنام و ببرید بالا #سریال آنام #مجید واشقانی @majidvasheghani @majidvasheghani #majidvasheghani

پست جدید مجید جونم
*3*892#
همین الان پرچم آنام و ببرید بالا
#سریال_آنام
#مجید _واشقانی
@majidvasheghani
@majidvasheghani_fan79

پست جدید مجید جونم *3*892 # همین الان پرچم آنام و ببرید بالا #سریال آنام #مجید واشقانی @majidvasheghani

..
پست جدید#سلطان😍😍 *3*892#
همین الان پرچم آنام و ببرید بالا
#سریال_آنام
#مجید _واشقانی
@majidvasheghani
@majidvasheghani_fanpage96

.. پست جدید #سلطان😍😍 *3*892 # همین الان پرچم آنام و ببرید بالا #سریال آنام #مجید واشقانی @majidvasheghani

پست جدید
*3*892#
همین الان پرچم آنام و ببرید بالا
#سریال_آنام
#مجید _واشقانی
@majidvasheghani
@majidvasheghanifanpegh97

پست جدید *3*892 # همین الان پرچم آنام و ببرید بالا #سریال آنام #مجید واشقانی @majidvasheghani

Next