@ebrahimgazmeh79

ebrahimgazmeh @ebrahimgazmeh79

خاص فقط خداس .خدا هم بالا سر ماس MHD.SRK

وقتی دسشویی داری😂😂
@ebrahimgazmeh79

وقتی دسشویی داری😂😂

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم
بلکه تو کوچه های خاکی محله مون یاد گرفتم
پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه
بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه . . .
به سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت
@ebrahimgazmeh79

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوچه های خاکی محله مون یاد گرفتم پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه . . . به سلامتی رفیقای با عشق و با مرام و معرفت

یزمان میگفتن سارا و دارا نمیگرفتیم چی میگن
ولی الان که خیلی چیزا جلو چشممون اومده میفهمیم که
پول داشته باشی عشقم داری نداشته باشی کسیم که دوسش داری جلویه خودت میره با بعدی
@ebrahimgazmeh79

یزمان میگفتن سارا و دارا نمیگرفتیم چی میگن ولی الان که خیلی چیزا جلو چشممون اومده میفهمیم که پول داشته باشی عشقم داری نداشته باشی کسیم که دوسش داری جلویه خودت میره با بعدی

رفیق پادشاه بی تاجو تختیه که بر دل حکومت میکند 
دم هرچی رفیق با معرفته گرم❤
@ebrahimgazmeh79

رفیق پادشاه بی تاجو تختیه که بر دل حکومت میکند دم هرچی رفیق با معرفته گرم❤

هرکی با ماست خدا یاورش 
هرکی ضد ماست........😑
@ebrahimgazmeh79

هرکی با ماست خدا یاورش هرکی ضد ماست........😑

هرچی دور تر باشی عزیز تری
ولی اگه همش جلو دید باشی ازت سیر میشن
@ebrahimgazmeh79

هرچی دور تر باشی عزیز تری ولی اگه همش جلو دید باشی ازت سیر میشن

خوشیم که فقط میگذره
@ebrahimgazmeh79

خوشیم که فقط میگذره